Thước

Thước dẻo Bến Nghé/Win 20cm Thước dẻo Bến Nghé/Win 20cm

2.600

Thước dẻo Bến Nghé/Win 30cm Thước dẻo Bến Nghé/Win 30cm

3.300

Thước dẻo Bến Nghé/Win 50cm Thước dẻo Bến Nghé/Win 50cm

12.000

Thước cứng QK 20 cm Thước cứng QK 20 cm

3.000

Thước cứng QK 30cm Thước cứng QK 30cm

3.500

Thước cứng QK 50 cm Thước cứng QK 50 cm

9.000

Thước cuộn 5m sắt Thước cuộn 5m sắt

21.000