Sổ sách kế toán

Hoá đơn bán lẻ 1L 40 tờ (13x19) giấy tái sinh Hoá đơn bán lẻ 1L 40 tờ (13x19) giấy tái sinh

2.900

Phiếu thu/ chi /xuất/ nhập kho, giấy perlure 13x19 ,giấy tái sinh Phiếu thu/ chi /xuất/ nhập kho, giấy perlure 13x19 ,giấy tái sinh

2.900

Biên nhận 2 liên 100 tờ (khổ 9x11) Biên nhận 2 liên 100 tờ (khổ 9x11)

4.800

Giấy giới thiệu 50 tờ (13x19) Giấy giới thiệu 50 tờ (13x19)

5.500

"Phiếu thu / chi / hoá đơn bán lẻ 2 liên carbon 30 bộ  (khổ 13 x 19)" Hết hàng "Phiếu thu / chi / hoá đơn bán lẻ 2 liên carbon 30 bộ (khổ 13 x 19)"

Vui lòng gọi

"Phiếu thu / chi / hoá đơn bán lẻ 2 liên carbon 50 bộ  (khổ 13 x 19)" "Phiếu thu / chi / hoá đơn bán lẻ 2 liên carbon 50 bộ (khổ 13 x 19)"

10.000

"Phiếu thu / chi / hoá đơn bán lẻ 3 liên carbon 50 bộ  (khổ 13 x 19)" "Phiếu thu / chi / hoá đơn bán lẻ 3 liên carbon 50 bộ (khổ 13 x 19)"

17.500

Phiếu xuất / nhập 2 liên carbon 50 bộ (khổ 16x20) Phiếu xuất / nhập 2 liên carbon 50 bộ (khổ 16x20)

12.500

Phiếu xuất / nhập 3 liên carbon 50 bộ (khổ 16x20) Phiếu xuất / nhập 3 liên carbon 50 bộ (khổ 16x20)

21.500

Phiếu xuất / nhập 2 liên carbon 50 bộ (khổ 20*25) Phiếu xuất / nhập 2 liên carbon 50 bộ (khổ 20*25)

23.700

Phiếu xuất / nhập 3 liên carbon 50 bộ (khổ 20*25) Phiếu xuất / nhập 3 liên carbon 50 bộ (khổ 20*25)

31.000

Phiếu xuất/ nhập kho 20x25 1L (80 tờ) giấy tái sinh Phiếu xuất/ nhập kho 20x25 1L (80 tờ) giấy tái sinh

7.700

Sổ sách kế toán khác (20.5*29.5) Sổ sách kế toán khác (20.5*29.5)

10.000