Giấy in vi tính liên tục, in cảm nhiệt

Giấy LT - 210-279 ( 01 liên ) Giấy LT - 210-279 ( 01 liên )

180.000

Giấy in bill K57, phi 45 Giấy in bill K57, phi 45

5.500

Giấy in bill K80, phi 45 Giấy in bill K80, phi 45

7.000

Giấy LT - 240-279 ( 01 liên ) Giấy LT - 240-279 ( 01 liên )

214.000

Giấy LT - 380-279 ( 01 liên ) Giấy LT - 380-279 ( 01 liên )

315.000

Giấy LT - 210-279 ( 2,3,4 liên ) Giấy LT - 210-279 ( 2,3,4 liên )

289.000

Giấy LT - 240-279 (2,3,4 liên ) Giấy LT - 240-279 (2,3,4 liên )

347.000

Giấy LT - 380-279 ( 2,3,4 liên ) Giấy LT - 380-279 ( 2,3,4 liên )

510.000

Giấy cuộn A0 L.S 840x30m Giấy cuộn A0 L.S 840x30m

135.000

Giấy cuộn A0 L.S 840x100m Giấy cuộn A0 L.S 840x100m

318.000

Giấy cuộn A1 L.S 610x30m Giấy cuộn A1 L.S 610x30m

123.000