Bìa Trình Ký, Phân Trang

Bìa trình ký đơn A4 simili Bìa trình ký đơn A4 simili

10.000

Bìa trình ký đôi A4 simili Bìa trình ký đôi A4 simili

12.000

Bìa trình ký đơn A4 FO CB02 Bìa trình ký đơn A4 FO CB02

15.000

Bìa trình ký đôi A4 FO CB01 Bìa trình ký đôi A4 FO CB01

23.000

Bìa trình ký mica A5 Bìa trình ký mica A5

18.500

Bìa trình ký mica A4 Bìa trình ký mica A4

24.000

Bìa phân trang giấy A4 5 tờ PGrand Bìa phân trang giấy A4 5 tờ PGrand

6.000

Bìa phân trang nhựa 31 số TM Bìa phân trang nhựa 31 số TM

25.000

Bìa phân trang giấy A4 10 số PGrand Bìa phân trang giấy A4 10 số PGrand

7.500

Bìa phân trang giấy A4 12 số PGrand Bìa phân trang giấy A4 12 số PGrand

12.500

Bìa phân trang nhựa A4 12 số Plus Bìa phân trang nhựa A4 12 số Plus

19.000

Bìa phân trang nhựa A4 10 số TM Bìa phân trang nhựa A4 10 số TM

8.700

Bìa phân trang nhựa A4 12 số TM hoặc TL Bìa phân trang nhựa A4 12 số TM hoặc TL

9.500

Bìa phân trang nhựa A4 12 số Nitrasa Bìa phân trang nhựa A4 12 số Nitrasa

11.000

Bìa phân trang nhựa 24 chữ TM Bìa phân trang nhựa 24 chữ TM

19.500